CAP.I DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA FUNDAȚIEI

Subsemnații: Anghel Alexandru, Avram Emanuela-Maria, Bara Gyula, Bradu Petru- Ciprian, Bratu Cornel, Căpitănescu Costin, Fodor Șandor, Ioniță Mirela, Marcu Radu, Măi-Antal Ion Muzelak Cristina Șoican Gabriel, în calitate de membri fondatori, prin voința noastră liber consimțită, am hotarât să constituim o fundație care va funcționa in conformitate cu dispozițiile legii române si ale urmatorului statut.

Art. 1. Fundația va purta denumirea de: „NOI, DESPRE NOI, PENTRU NOI (FUNDATIA 3N)”.

Art. 2. Sediul fundației este in București, sector 1, str. G-ral Berthelot, nr.19. Fundația poate înfiinţa sucursale sau poate deschide birouri în ţară sau in străinătate.

Art. 3. Durata de funcționare a fundatiei este nedeterminată.

CAP. II. SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITĂȚILE FUNDAȚIEI

Art. 4. Scopul fundației il constituie introducerea valorilor moral – creștine în normele civice de educație si conviețuire din societatea laică românească.

Schimbarea scopului fundaţiei se face cu votul majorității membrilor fondatori. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, schimbarea scopului fundaţiei se face cu votul a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.

Art. 5. Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea urmatoarelor obiective:

– informarea si sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea ocrotirii si implementării în societate a invățăturii, valorilor si moralei creștine;
– formarea si pregătirea laicilor cu convingeri creștine puternice ca educatori voluntari în acțiunea de implementare a credinței creștine in normele de educație și conviețuire a laicilor;
– popularizarea valorilor moral – creștine si a drepturilor omului in rândul membrilor societății românești;
– implementarea valorilor moral – creștine in normele de educare socială emise de organele puterii de stat;
– sprijinirea instituțiilor si organizațiilor care promoveaza valorile moral – creștine.

Art. 6. Îndeplinirea acestor obiective se va realiza prin punerea în practică a urmatoarelor tipuri de activităţi:

– organizarea de seminarii, conferințe si cursuri privind popularizarea si implementarea valorilor moral – creștine in rândul membrilor societătii românești si, în special, a copiilor si a tinerilor;
– susținerea activităților de editare, tipărire si difuzare de cărti si publicații care promoveaza valorile – moral creștine;
– susținerea programelor posturilor de radio si televiziune care promovează invațătura, valorile si morala creștină;
– elaborarea de programe si difuzarea acestora prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă;
– promovarea activităților de voluntariat naţional şi internaţional;
– cooperarea cu instituțiile laice si cultele creștine din țară si străinătate, care urmăresc realizarea acelorași obiective ca ale fundației;
– inițierea, organizarea si sprijinirea activităților extracurriculare si extra școlare (de genul taberelor cu scop recreativ si culturale) care promovează obiectivele si scopul fundației.

CAP.III PATRIMONIUL INIȚIAL SI CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE FUNDAȚIEI

Art. 7. La data constituirii, patrimoniul fundaţiei este de 75.000 (saptezecisicincimii) lei, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizării scopului amintit.

Art. 8. Veniturile fundației provin din:

a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) cote din dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundație;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 9. Fundația poate inființa societăți comerciale. Dividendele obtinute de fundație din activitatea acestor societăți comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleași societăți comerciale, se folosesc in mod obligatoriu numai pentru realizarea scopului fundației;

Art. 10. Fundația poate desfașura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu si sunt in strânsă legatură cu scopul si obiectivele sale;

Art. 11. Bilanțul și conturile de venituri și cheltuieli se întocmesc conform legii contabilității.

CAP.IV. ORGANELE FUNDAȚIEI

Art. 12. Organele fundaţiei sunt Consiliul director si cenzorul.

Art. 13. Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia.

Art. 14. Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea cenzorului;
d) înfiinţarea/desființarea de filiale;
e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
g) numirea personalului administrativ al fundației si controlul activității acestuia;
i) modificarea statutului fundaţiei;
j) aprobarea dobândirii/retragerii calitătii de membru al fundației;
k) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
l) ținerea evidenței membrilor fundației si eliberarea documentelor care atestă această calitate;

Art. 15. Controlul activității financiar contabile al fundației este asigurat de un cenzor.

Art. 16. Pentru activitatea depusă cenzorul poate primi o indemnizaţie.

Art. 17. În realizarea atributiilor sale, cenzorul:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director;
e) membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

CAP.V PROCEDURA DE DESEMNARE ȘI MODIFICARE A COMPONENȚEI ORGANELOR FUNDAȚIEI

Art. 18. Consilul director al fundației este format din 5 (cinci) membri aleși de fondatori, prin vot secret, pentru o durata de 4 ani.

Primul Consiliul director este numit prin actul constitutiv.

Membrii consilului director sunt reeligibili si pot fi inlocuiți in timpul mandatului, prin votul secret al fondatorilor în cadrul unei adunari generale extraordinare convocați cu cel putin 15 zile înainte de către 2 membri ai consiliului de conducere.

In situația în care niciunul dintre fondatori nu mai este in viață, alegerea, realegerea si înlocuirea membrilor consiliului director se exercită de membrii aderenți ai fundației, prin vot secret, în cadrul unei adunări generale extraordinare convocați cu cel putin 15 zile înainte de către 3 membri aderenți. În situația în care nu există minimum trei membri aderenți in viată, componența consiliului director va fi desemnată de judecatorie.

Membrii consilului director vor fi in majoritatea absolută, cetațeni români cu domiciliul in România iar cel puțin unul dintre aceștia trebuie sa fie din rândul membrilor fondatori cât timp cel puțin unul dintre aceștia este in viată.

Consilul director alege, dintre membrii săi, un președinte.

Fundația este reprezentată in relațiile cu terții, in justiție si in fața autorităților de Președintele Consiliului director. Președintele Consiliului director poate delega competențele care-i revin unui administrator al fundației, angajat permanent.

Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii, sunt incapabile sau cărora le este interzisă exercitarea funcțiilor publice.

Art. 19. Consiliul director se poate intruni, fizic sau virtual, ori de cate ori este nevoie, la solicitarea scrisă a cel putin 2 dintre membrii săi. Consiliul director hotarăște prin votul a 2/3 din numărul membrilor săi.

Art. 20. Membrul Consiliului Director care într-o anumită problemă supusă hotărârii consilului director este interesat personal sau prin soțul/soția, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi pana la gradul patru inclusiv, nu pot lua parte la deliberări si nici la vot.

Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă fundația are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

Art. 21. Consiliul director iși poate elabora un regulament intern de funcționare;

Art. 22. Cenzorul se numeste de Consiliul director pentru un mandat de 4 ani.

Cenzorul poate renunţa la funcţia sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea sa intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor. În caz de indisponibilitate, care dureaza mai mult de 30 de zile, atribuţiile cenzorului vor fi exercitate temporar de un împuternicit numit de Consiliul director, urmând ca acesta să decidă în maxim 3 luni înlocuirea cenzorului.

CAP.VI MEMBRII FUNDAȚIEI

Art. 23. Sunt membrii ai fundației membrii fondatori si membrii aderenti.

Art. 24. Poate fi membru al fundației orice persoană particulară care:

– aderă la scopurile fundației;
– recunoaște statutul fundației;
– se supune regulilor generale, etice si morale;
– platește cotizația la care se obligă prin cererea de aderare.

Art. 25. Membrii aderenti ai fundației sunt cooptati pe baza unei declarații de aderare, prin decizia Consiliului director. Consiliul director nu poate refuza cooptarea ca membri aderenți a succesorilor membrilor fondatori decât in situația în care aceștia au fost condamnați penal prin hotarâre judecatorească irevocabilă ori au întreprins acțiuni contrare moralei creștine.

Art. 26. Membrii aderenți ai fundației au urmatoarele drepturi:

– pot participa la orice actiune a fundației.
– pe baza unei imputerniciri temporare, pot reprezenta fundația atât in țară cât și în străinătate.
– pot prezenta observații si propuneri in legătură cu activitatea fundației.
– pot beneficia de ajutorul fundației in probleme de instruire, perfecționare și organizare a unor activități inițiate cu titlu personal.

Art. 27. Calitatea de membru al fundației încetează prin renunțare scrisă sau prin retragerea acesteia de către Consiliul director, ca urmare a constatării săvârșirii oricareia din urmatoarele fapte:

– neachitarea cotizației timp de 3 (trei) luni consecutiv in decursul unui an;
– încercarea de a influența, in afara adunării consiliului director, destinația mijloacelor financiare sau materiale ale fundației;
– proferarea de calomnii sau denigrari la adresa fundației sau membrilor consilului director făcute in afara cadrului intern de desfașurare a activității fundației.

CAP.VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA FUNDAȚIEI

Art. 28. Fundația se dizolvă de drept sau prin hotărârea judecatoriei.

Art. 29. Fundația se dizolva de drept:

– la expirarea duratei pentru care a fost constituită;
– in cazul realizării sau după caz imposibilitătii realizării scopului pentru care a fost constituită, daca in termen de 3 (trei) luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
– in cazul imposibilității constituirii consililui director in conformitate cu statutul fundației, dacă această situație dureaza mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit.

Art. 30. Fundația se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate:

– când scopul sau activitatea sa a devenit Ilicită sau contrară ordinii publice;
– când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
– când urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
– când a devenit insolvabilă;
– în alte situatii prevazute de lege.

Art. 31. In cazul dizolvării fundației, bunurile ramase vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin votul majorităţii simple a membrilor fondatori in viață, ori, in cazul în care niciunul nu mai este in viață, prin votul majorității simple a membrilor aderenți prezenţi.

Transmiterea bunurilor se va face, pe baza de proces verbal de predare primire, de persoana imputernicită prin votul majorității simple a membrilor care au dispus-o.

Art. 32. Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Consiliului director în condiţiile legii şi a prezentului statut.

Art. 33. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare.

Art. 34. Prezentul statut este redactat în 11 (unsprezece) exemplare fiecare cu valoare de original.

IMPREUNA putem schimba lumea, dar numai uniti in Duhul Sfant vom reusi!

SF. Cristofor Patronul Calatorilor

Biserica azi

Ave Maria

Indemnuri si cunoastere

Arhiva